Regulamin uczestnika Festiwalu

Festiwal Gitarowy Joaquina Rodrigo w Olsztynie 25-29.06.2023

REGULAMIN UCZESTNIKA FESTIWALU

(kursu i konkursu gitarowego)

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem XIII Festiwalu Gitarowego Joaquina Rodrigo w Olsztynie, w dalszej części regulaminu zwanym FESTIWALEM jest Stowarzyszenie MELOFANI z siedzibą w Dywitach, przy ul. Spółdzielczej 4, zwane dalej ORGANIZATOREM.
 2. FESTIWAL odbywać się będzie w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Olsztynie przy ul. Kościuszki 39, w obiekcie Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii.
 3. Uczestnicy Festiwalu mają możliwość skorzystania ze specjalnej oferty cenowej zakwaterowania w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – w Hostelu Relaks przy ulicy Żołnierskiej 13B w Olsztynie (szczegóły na stronie Festiwalu: www.gitara.olsztyn.pl)
 4. Harmonogram Festiwalu dostępny będzie na stronie internetowej Festiwalu
 5. Organizator Kursu zastrzega sobie prawo zmian w harmonogramie Festiwalu oraz zmian w składzie kadry pedagogicznej.

II KWALIFIKACJA I ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest akceptacja niniejszego Regulaminu, przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa wraz z załączonym dowodem wpłaty, przyjęcie oświadczenia woli (dotyczy uczestników niepełnoletnich-patrz punkt II/4 Regulaminu) przez Organizatora
 2. Regulamin, zgłoszenie oraz oświadczenie woli opublikowane zostaną na stronie internetowej www.gitara.olsztyn.pl  Pobierz: oswiadczenie-woli
 3. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 13 lat mogą wziąć udział w Festiwalu tylko w przypadku gdy pozostają pod opieką prawnych opiekunów.
 4. Osoby które w dniu rozpoczęcia Kursu ukończyły 13 lat, a nie osiągnęły lat 18, mogą uczestniczyć w Festiwalu samodzielnie pod warunkiem wypełnienia przez opiekuna prawnego oświadczenia woli będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 5. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie uczestnictwa w Festiwalu do dnia 3 czerwca 2023.
 6. Zajęcia kursu i przesłuchania konkursowe odbywać się będą w budynku PSM I i II st. w Olsztynie, według Harmonogramu Festiwalu, w oparciu o wybrany przez uczestnika pakiet uczestnictwa lub grupę konkursową.

III ZAKRES OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELI

 1. Nauczyciele Kursu nauczają zgodnie z autorskimi metodami nauczania, przestrzegając zasad etyki zawodowej.
 2. Nauczyciele są zobowiązani poinformować uczestnika o swojej uzasadnionej nieobecności na zajęciach z odpowiednim wyprzedzeniem i odpracować zajęcia, które się nie odbyły, w terminie uzgodnionym z uczestnikiem Kursu.
 3. Nauczyciel nie ma obowiązku odpracowania zajęć w przypadku nieobecności uczestnika Kursu.

IV PRAWA I OBOWIĄZKI UCZETNIKÓW

  1. Koszt uczestnictwa pokrywają uczestnicy zgodnie z wybranym pakietem/grupą.
  2. Uczestnicy wnoszą opłaty uczestnictwa do dnia 31 maja 2023 na rachunek bankowy Organizatora, z uwzględnieniem treści w tytule przelewu „Imię i Nazwisko uczestnika – Kurs (Konkurs) Gitarowy”.
  3. Uczestnik Festiwalu (kursu i konkursu) ma prawo odstąpienia od uczestnictwa. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty pod warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Kursie i wysłania jej do dnia 9 czerwca 2023, przy czym kwota do wysokości 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych) jest bezzwrotna.
  4. Organizator, w przypadku rezygnacji uczestnika w Kursie, wpłaconą przez niego kwotę zwróci do dnia 10 września 2023 roku z zastrzeżeniem punktu IV/3 Regulaminu.
  5. Uczestnicy Festiwalu ubezpieczają się we własnym zakresie.
  6. Za wszelkie zawinione uszkodzenia, zniszczenia mienia Szkoły uczestnicy Festiwalu ponoszą odpowiedzialność materialną.
  7. Uczestnicy dopuszczający się łamania postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięci z Kursu/Konkursu, na każdym etapie jego trwania, bez możliwości roszczenia o zwrot opłat.
  8. Wszelkie uwagi można zgłaszać Organizatorowi lub Dyrektorowi Festiwalu

Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma pełne prawo do nagrywania i fotografowania koncertu uczestników, występów w konkursie, zajęć i pokazów warsztatowych, jak i ich wykorzystywania dla celów promocyjnych i archiwalnych Festiwalu.
 2. Wszelkie formy rejestrowania wydarzeń w ramach Festiwalu bez zgody Organizatora jest zabronione.
 3. Każdy uczestnik Kursu/Konkursu zobowiązany jest do przesłania podpisanej klauzuli RODO (o ochronie danych osobowych)